Today History Quiz - Today History GK - History GK -02-02-2019

Facebook Twitter google+ Pinterest
Q.1 Which author received the first Jnanpith Award?
A. Tarashankar Bandopadhyay
B. Govind Shankar Kurup
C. Ramdhari Singh Dinkar
D. Sumitranandan Pant
Answer...
Ans: Govind Shankar Kurup
.