Today History Quiz - Today History GK - History GK -30-12-2018

Facebook Twitter google+ Pinterest
Q.1 Where is Vikram Sarabhai Space Centre located?
A. Kovalam
B. Tiruvananthapuram
C. Ahmedabad
D. Kalpakkam
Answer...
Ans: Tiruvananthapuram
Q.2 Who is known as father of Indian Space Programme?
A. Satish Dhawan
B. Vikram Sarabhai
C. CV Raman
D. Homi Jehangir Bhabha
Answer...
Ans: Vikram Sarabhai
Q.3 Ved Pratap Vaidik has done Ph D in international politics from which university?
A. Columbia University
B. Jawahar Lal Nehru University
C. Kabul University
D. Delhi University
Answer...
Ans: Jawahar Lal Nehru University
Q.4 Which title is given to Ved Pratap Vaidik by Madhuban in Bhopal?
A. Dr. Ram Manohar Lohia
B. Lala Lajpat Rai Award
C. Best Art Teacher
D. Media India Honor
Answer...
Ans: Best Art Teacher
.