Today History Quiz - Today History GK - History GK -18-06-2017

Facebook Twitter google+ Pinterest
Q.1 When Novelist 'Gail Godwin' is born?
A. 17 June 1973
B. 15 June 1972
C. 14 June 1947
D. 18 June 1937
Answer...
Ans: 18 June 1937
Q.2 When 'Jhansi ki Rani Lakshmibai' died ?
A. 15 June 1863
B. 18 June 1858
C. 4 March 1843
D. 8 August 1821
Answer...
Ans: 18 June 1858
Q.3 When The War of 1812 begins ?
A. 18 June
B. 13 August
C. 4 March
D. 8 December
Answer...
Ans: 18 June
.